วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Table ใน 1 Database ใน MSSQL Server

Q. เราสามารถสร้าง Table ได้สูงสุดถึงกี่ Table ใน 1 Database ใน MSSQL ServerA. ถูกจำกัดด้วยจำนวน object ทั้งหมดที่จะมีได้ใน database ครับ
เมื่อไรก็ตามที่เกิน ก็สร้างต่อไม่ได้แล้ววColumns per index 16

Columns per foreign key 16

Columns per primary key 16

Columns per base table,024

Columns per SELECT statement 4,096

Columns per INSERT statement 1,024
Database size 1,048,516 TB3

Databases per instance of SQL Server 32,767

Filegroups per database 256

Files per database 32,767

File size (data) 32 TB

File size (log) 32 TB

Foreign key table references per table 253

Identifier length (in characters) 128

Nested stored procedure levels 32

Nested subqueries 32

Nested trigger levels 32

Nonclustered indexes per table 249

Tables per SELECT statement 256

Triggers per table Limited by number of objects in a database4

UNIQUE indexes or constraints per table 249 nonclustered and 1 clustered